Leasing operacyjny

Przedsiębiorstwo, jako inwestor w odnawialne źródła energii może skorzystać z leasing operacyjny gdzie przedmiot leasingu, czyli instalacja PV jest własnością leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych u leasingobiorcy. Dla paneli PV amortyzacja wynosi 10% i trwa minimum 4 lata. Wszelkie opłaty leasingowe przedsiębiorca księguje w koszty uzyskania przychodu. Umowa leasingowa zobowiązuje przedsiębiorstwo do opłaty wstępnej w wysokości od 10% - 30% wartości przedmiotu leasingu. W odniesieniu do leasingu finansowego - procedura wygląda podobnie, jak przy leasingu operacyjnym, z tym, że przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy. W tym wypadku przy opłacie inicjalnej wpłaca również całość podatku VAT od wartości zakupionej instalacji przy pierwszej racie.